Former Academic Staff Middle School

Former Academic Staff of Catholic Middle School

 1. Satyanarayan Singh
 2. Antholy Fernandes
 3. Anthony Ramdhani
 4. Peter Jagdish
 5. William Sharma
 6. William Seraphim
 7. Charles Marandi
 8. Baldev Prasad
 9. Satyapal
 10. Paulus Marandi
 11. Mathura Prasad
 12. Rakesh Chandra
 13. Brahmachari
 14. Peter Paul
 15. Aloysius
 16. Peter Gabriel
 17. Henry James
 18. Gabriel Arvind
 19. Philip Raphael
 20. Henry Hiralal
 21. Prabodh Kumar
 22. Vishwabhushan
 23. Anjani Kumar Srivastav
 24. J. K. Singh
 25. C. Pius
 26. Samson Masih
 27. Joseph Ignatius
 28. Ms Shashi Verma
 29. Gyan SJ
 30. Deepak SJ
 31. Isidor SJ
 32. Anand SJ
 33. Sudarshan Masih
 34. Umashankar Singh
 35. Ishwar Das
 36. Sarita OSU
 37. Sujana OSU
 38. Basanti OSU
 39. Pushpa OSU
 40. Martha OSU
 41. Sylvia OSU
 42. Mukti OSU
 43. Bridgit OSU
 44. Saroj Kumar
 45. Shashi Kumar
 46. Narendra Prasad
 47. Naresh Kumar
 48. Sunil Kumar